Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EUCO)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 691-228-47-86
KRS: 0000359831
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN wpłacony w całości

Kontakt do agenta:

Marcin Pierzchała
Tel. +48 531 504 509
E-mail: m.pierzchala@euco.pl